.
.
.
.
.

کارگاه آموزشی انتقال بی سیم توان

برنامه تحقق و توسعه‏ی شبکه‏ی هوشمند، توسعه‏ی