.
.
.
.
.

مقالات منتشر شده در مجلات معتبر علمي

رديف

عنوان مقاله

نام مجله

شماره و صفحه

رتبه مجله

نام نويسندگان

1          

برنامه‌ریزی تصادفی امنیت مقید مشارکت واحدهای حرارتی در حضور واحدهای تلمبه ذخیره‌ای و مزارع بادی با در نظر گرفتن نحوه مشاركت نیروگاه حرارتی در تامين انرژي لازم برای پمپاژ آب

مجله سد و نيروگاه برق آبي ايران

پذيرفته شده براي انشار 1396

علمی پژوهشی وزارتین

هادي حيدري

مجيد معظمي

2         

طراحی و شبیه سازی کنترل کننده مد لغزشی – فازی در سیستم تنظیم توربین آبی

مجله سد و نيروگاه برق آبي ايران

1396، سال 4، شماره 12، صفحه 10-20.

علمی پژوهشی وزارتین

فریبا حیدر پور

غضنفر شاهقلیان

3        

سیستم‌های مقطع‌نگاری القای مغناطیسی، مروری بر سیستم‌های صنعتی و بالینی ساخته شده

روش‌های هوشمند در صنعت برق

پذيرفته شده براي انشار 1396

علمی پژوهشی دانشگاه آزاد

محمدرضا یوسفی نجف آبادی

4         

هماهنگی تطبیقی فیوز و ریکلوزر در سیستمهای توزیع با ضریب نفوذ بالای منابع فتوولتاییک

روش‌های هوشمند در صنعت برق

پذيرفته شده براي انشار 1396

علمی پژوهشی دانشگاه آزاد

فرزاد حاجی محمدی

بهادر فانی

5         

کنترل یک برج تقطیر با مدل خطی بهر وش فازی نوع- 2 بهینه سازی شده با الگوریتم ژنتیک

روش‌های هوشمند در صنعت برق

پذيرفته شده براي انشار 1396

علمی پژوهشی دانشگاه آزاد

عباس عسگری

غلامرضا عرب مارکده

عباس چترایی

6         

Modelling and Simulation of Low-Head Hydro Turbine for Small Signal Stability Analysis in Power System

Journal of Renewable Energy                and Environment

2016; 3(3) 11‐20                          

علمی پژوهشی وزارتین

Ghazanfar Shahgholian

7         

Controller Design for Three-Mass Resonant System Based on Polynomial Method

International Journal of Science, Technology and Society

2017; 5(2): 13-25

مجله انگلیسی زبان خارجی

Ghazanfar Shahgholian

8         

Advanced localized reactive power sharing in microgrids

 

Electric Power Systems Research

2017, 151 136–148

wos

Mohammad sadeghian,

Bahadoor Fani

 

9          

Analysis and simulation of a sliding mode controller for mechanical part of a doubly-fed induction generator-based wind turbine

IET Generation, Transmission & Distribution

2017; 11(10),

2677-2688

wos

Ahmad Jafari,

Ghazanfar Shahgholian

10       

A high step-up DC–DC soft-switched converter using coupled inductor and switched capacitor

International Journal of Electronics Letters

Accepted

wos

Navid Salehi, Sayyed Mohammad Mehdi Mirtalaei, Sayyed Hosein Mirenayat